Zakazy dotyczące spożywania, sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

INFORMACJA

o zakazach spożywania, sprzedaży i podawania

napojów alkoholowych

 

-        Zabronione jest spożywanie alkoholu:

1.    na terenie szkół oraz innych zakładów i placówek oświatowo-wychowawczych, opiekuńczych i domów studenckich;

2.    na terenie zakładów pracy oraz miejsc zbiorowego żywienia pracowników;

3.    w miejscach i czasie masowych zgromadzeń;

4.    w środkach i obiektach komunikacji publicznej;

5.    w obiektach zajmowanych przez organy wojskowe i spraw wewnętrznych, jak również w rejonie obiektów koszarowych i zakwaterowania przejściowego jednostek wojskowych;

6.    na ulicach, placach i w parkach, z wyjątkiem miejsc przeznaczonych do ich spożycia na miejscu, w punktach sprzedaży tych napojów.

-        Zabroniona jest sprzedaż, podawanie i spożywanie napojów zawierających więcej niż 18% alkoholu w ośrodkach szkoleniowych i domach wypoczynkowych.

-        Sprzedaż, podawanie i spożywanie napojów zawierających więcej niż 4,5% alkoholu może się odbywać na imprezach na otwartym powietrzu tylko za zezwoleniem i tylko w miejscach do tego wyznaczonych.

-        W innych niewymienionych miejscach, obiektach lub na określonych obszarach gminy, ze względu na ich charakter, rada gminy może wprowadzić czasowy lub stały zakaz sprzedaży, podawania, spożywania oraz wnoszenia napojów alkoholowych. W Wodzisławiu Śląskim według obowiązującej Uchwały Nr XII/150/99 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 28 października 1999 r. zakaz spożywania alkoholu obowiązuje w takich miejscach jak:

1.    w obrębie Rynku Miasta, licząc od granic ulic wlotowych;

2.    na terenie Parku Miejskiego przy ul. Kubsza;

3.    na skwerach i placach zabaw;

4.    na parkingach miejskich;

5.    w ogólnodostępnych częściach budynków mieszkalnych wielorodzinnych, czyli klatkach schodowych, piwnicach, strychach oraz podwórkach przyległych do tych budynków.

6.    w sali sprzedażowej punktów prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia poza miejscem sprzedaży;

7.    w bezpośrednim sąsiedztwie punktów sprzedaży detalicznej napojów alkoholowych i w promieniu 20 metrów od tych punktów licząc od wejścia.

Nie zastosowanie się do powyższych zakazów spożywania alkoholu stanowi wykroczenie z art. 431 ust. 1 ustawy  z 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i zagrożone jest karą grzywny w postępowaniu mandatowym w wysokości 100 zł.

 

Usiłowanie spożywania alkoholu w powyższych miejscach stanowi wykroczenie z art. 431 ust. 2 ustawy  z 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i zagrożone jest karą grzywny w postępowaniu mandatowym w wysokości od 20 do 500 zł.

 

-        W miejscach sprzedaży i podawania napojów alkoholowych powinna być uwidoczniona informacja o szkodliwości spożywania alkoholu.

Nieuwidacznianie informacji o szkodliwości spożywania alkoholu w punkcie sprzedaży stanowi wykroczenie z art. 45 pkt 2 ustawy  z 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i zagrożone jest karą grzywny w postępowaniu mandatowym w wysokości 150 zł.