Informacje dotyczące Strefy Płatnego Postoju

 

 

Informacje na temat

Strefy Płatnego Postoju

Uchwałą Nr XXXV/337/09 Rady Miejskiej Wodzisławia Śl. z dnia 27 maja 2009r. wprowadzone zostały uregulowania dotyczące ustalenia w Wodzisławiu Śląskim strefy płatnego parkowania, stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wysokości opłat dodatkowych oraz sposobu ich pobierania.

 

Strefa płatnego parkowania obejmuje obszar ograniczony ulicami: Wałową, Sądową, Kościelną, Św. Jana, Piłsudskiego, plac Gladbeck. Kubsza, Zamkową i Słowackiego wraz z obszarem wewnątrz tych ulic. Dodatkowo strefa płatnego parkowania dzieli się na dwie podstrefy:

 

  1. podstrefa A-czerwona, której obszar obejmuje ulice: Minorytów, Księżnej Konstancji (od skrzyżowania z ulicą Wałową do Rynku), Powstańców, Średnią, Krótką, Targową (od skrzyżowania z ulicą Zamkową do Rynku), Zgody (od skrzyżowania z ulicą Zamkową do Rynku), Piłsudskiego (od skrzyżowania z ulicą Św. Jana do Rynku), Apteczną, Opolskiego, Styczyńskiego wraz z obszarem wewnątrz tych ulic;
  2. podstrefa B-zielona, której obszar jest zawarty w granicach strefy płatnego parkowania, z wyłączeniem obszaru podstref A.

 

WYSOKOŚĆ OPŁAT ZA PARKOWANIE POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH W STREFIE PŁATNEGO PARKOWANIA

 

1. OPŁATY JEDNORAZOWE

Opłatę uiszczaną u inkasenta wnosi się za pełne godziny parkowania. Opłatę uiszczoną w parkomacie (bilety parkingowe) lub przez telefon komórkowy wnosi się za dowolny okres w wysokości proporcjonalnej do czasu parkowania, przy czym minimalny czas wynosi 20 min.

1.1. W podstrefie cenowej A – czerwonej

za pierwszą godzinę: 2,10 zł

za drugą godzinę: 2,50 zł

za trzecią godzinę: 3,00 zł

za czwartą i każdą następną godzinę: 2,10 zł

1.2. W podstrefie cenowej B - zielonej

za pierwszą godzinę: 1,50 zł

za drugą godzinę: 1,80 zł

za trzecią godzinę: 2,10 zł

za czwartą i każdą następną godzinę: 1,50 zł

 

2. KARTY ABONAMENTOWE

Karty abonamentowe sprzedawane na okres jednego miesiąca. Cena za 1 miesiąc postoju:

Podstrefa A - czerwona 100,00 zł

Podstrefa B - zielona 70,00 zł

 

3. OPŁATY ZRYCZAŁTOWANE - IDENTYFIKATORY

Miesięczna stawka za postój pojazdu dla mieszkańca zameldowanego na pobyt stały lub tymczasowy oraz przedsiębiorcy mającego siedzibę firmy w granicach strefy: 20,00 zł.

 

4 OPŁATY DODATKOWE

4.1 W przypadku przekroczenia opłaconego czasu parkowania i wpłacenia opłaty dodatkowej w kasie lub na konto Urzędu Miasta w terminie 7 dni licząc od dnia zdarzenia: 15,00 zł

4.2  W przypadku nie dokonania opłaty za parkowanie i wpłacenia opłaty dodatkowej w kasie lub na konto Urzędu Miasta w terminie 7 dni licząc od dnia zdarzenia oraz w przypadku parkowania z kartą abonamentową w podstrefie cenowej droższej niż wskazana na tej karcie i wpłacenia opłaty w kasie lub na konto Urzędu Miasta w terminie 7 dni licząc od dnia zdarzenia: 30,00 zł.

4.3  W przypadku nie dokonania opłaty za parkowanie i nie wpłacenia opłaty dodatkowej w terminie 7 dni i w przypadku parkowania z kartą abonamentową w podstrefie cenowej droższej niż wskazana na tej karcie i nie wpłacenia opłaty dodatkowej w terminie 7 dni: 50,00 zł.

 

STAWKI ZEROWE ZA PARKOWANIE USTALA SIĘ DLA:

- pojazdów służb miejskich podczas wykonywania podczas wykonywania obowiązków służbowych (pogotowie gazowe, energetyczne, ciepłownicze, wodno-kanalizacyjne, Straż Miejska itp.),

- pojazdów jednośladowych,

- pojazdów osób niepełnosprawnych o obniżonej sprawności ruchowej na miejscach oznaczonych znakiem P-24 wraz ze znakiem D-18a z tabliczką T-29,

- taksówek i pojazdów zaopatrzenia – za postój do 30 minut w związku z oczekiwaniem na pasażera lub rozładunkiem towarów.

 

KONTROLA PARKOWANIA POJAZDÓW W STREFIE PŁATNEGO POSTOJU

 

Do kontroli wnoszenia opłat za parkowanie pojazdów w SPP upoważnieni są wyłącznie pracownicy

Straży Miejskiej. Pracownicy kontrolujący wnoszenie opłat posiadają widoczny identyfikator imienny.

 

Do obowiązków kontrolerów należą w szczególności:

1) kontrolowanie wnoszenia opłat za parkowanie pojazdów,

2) sprawdzanie ważności biletów parkingowych,

3) sprawdzanie ważności kart abonamentowych i identyfikatorów,

4) wypisywanie w terenie wezwań do uiszczenia opłaty dodatkowej za parkowanie bez wniesienia opłaty i

umieszczanie ich za wycieraczką pojazdu samochodowego,

5) zgłaszanie Straży Miejskiej wszelkich nieprawidłowości związanych z parkowaniem pojazdów oraz

zajmowaniem pasa drogowego,

6) kontrola stanu oznakowania SPP oraz zgłaszania nieprawidłowości w tym zakresie do Służb

Komunalnych Miasta.

Kontrolerzy SPP nie pobierają żadnych opłat i nie prowadzą sprzedaży biletów parkingowych, kart abonamentowych oraz identyfikatorów.

 

 

 

 

Dokumenty

Uchwała Nr XXXV/337/09 z dnia 27 maja 2009 roku dot. ustalenia SPP (tekst jednolity),

Uchwała Nr XXXVIII/342/13 z dnia 28 sierpnia 2013 r. (zmiana dot. poborców podatkowych),

Uchwała Nr XLII/375/13 z dnia 19 grudnia 2013 r. (zmiany dot. karty N+, ulicy Sądowej, osób z pobytem czasowym),