Mandaty karne - informacje

Funkcjonariusze Straży Miejskiej są uprawnieni do nakładania mandatów karnych, za wykroczenie wskazane w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 17 listopada 2013 r. w sprawie wykroczeń, za które strażnicy straży gminnych są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego (Dz. U. z 2003 r. Nr 208, poz. 2026, z późn. zm.). Zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia osobie ukaranej mandatem karnym przysługuje prawo do odmowy jego przyjęcia.


Mandat może być: gotówkowy, kredytowy lub zaoczny 

Mandat karny gotówkowy może być nałożony jedynie wobec osoby czasowo przebywającej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub niemającej stałego miejsca zamieszkania albo pobytu. Mandat taki staje się prawomocny z chwilą uiszczenia grzywny funkcjonariuszowi, który ją nałożył.

Mandat karny kredytowany może być nałożony jedynie wobec osoby mającej miejsce stałego zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polski. Mandat powinien zawierać pouczenie o obowiązku uiszczenia grzywny w terminie 7 dni od daty przyjęcia mandatu oraz o skutkach nieuiszczenia grzywny w terminie. Staje się on prawomocny z chwilą pokwitowania jego odbioru przez ukaranego.

Mandat karny zaoczny można nałożyć w razie stwierdzenia wykroczenia, którego sprawcy nie zastano na miejscu jego popełnienia, gdy nie zachodzi wątpliwość co do osoby tego sprawcy. Mandat taki pozostawia się wówczas w takim miejscu, aby sprawca mógł go niezwłocznie odebrać. Powinien on zostać uiszczony w terminie 7 dni od daty wypisania.

Prawomocnie nałożony mandat karny nie może zostać uchylony, chyba że grzywnę nałożono za czyn nie będący czynem zabronionym jako wykroczenie. Wówczas uchylenie następuje na wniosek ukaranego złożony w terminie 7 dni od daty uprawomocnienia się manadatu lub z urzędu. Organem właściwym do rozpatrywania takiej sparawy jest Sąd Rejonowy w Wodzisławiu Śląskim.

 

W razie odmowy przyjęcia mandatu karnego lub nieuiszczenia w wyznaczonym terminie grzywny nałożonej mandatem karnym zaocznym, organ, którego funkcjonariusz nałożył grzywnę, występuje do sądu z wnioskiem o ukaranie sprawcy wykroczenia (art. 99 Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia).

 

W przypadku zagubienia mandatu karnego kwotę należy wpłacić na konto: Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego, 44-300 Wodzisław Śląski, ul. Bogumińska 4.

Nr konta w PEKAO SA Oddział Rybnik.: 67 1240 4357 1111 0010 3970 8909, podając swoje dane osobowe wraz z numerem PESEL.