Zgłoś interwencję

  986 - bezpłatny numer alarmowy
                                         (32) - 455-13-45
 
          sms gluchoniemi

 604-620-588 - numer alarmowy

dla osób głuchoniemych


W sprawach nie wymagających natychmiastowej interwencji strażników prosimy o kontakt e-mailowy 
dyzurny@strazmiejska.wodzislaw-slaski.pl 

Formularz zgłoszenia interwencji drogą elektroniczną

Warunkiem wszczęcia postępowania wyjaśniającego (zakończonego powiadomieniem wnoszącego sprawę o sposobie jej rozpatrzenia) w przypadku skierowania do Straży Miejskiej w Wodzisławiu Śląskim, za pomocą poczty elektronicznej korespondencji mającej cechy skargi lub wniosku, jest spełnienie wymogów określonych w art. 63 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. nr 98 poz. 1071 ze zm.). Oznacza to, że treść kierowanej korespondencji powinna zawierać co najmniej wskazanie osoby (imienia i nazwiska) wnoszącego, jego adresu (kodu pocztowego, miejscowości, ulicy i numeru domu) oraz przedmiotu sprawy, której dotyczy. Korespondencja nie spełniająca powyższych wymogów może zostać potraktowana jako anonimowa opinia i wykorzystana jedynie w celach służbowych