Wysokie stężenie pyłu

Wysokie stężenie pyłu w Wodzisławiu ŚląskimUrząd Marszałkowski Województwa Śląskiego powiadamia, że w dniu 02.11.2011 roku na obszarze strefy  śląskiej, w obszarze powiatu wodzisławskiego została przekroczona (2 doba) wartość 200 µg/m 3 pyłu zawieszonego PM10, będąca progiem informowania społeczeństwa o ryzyku wystąpienia niekorzystnych skutków zdrowotnych.

W dniu 03.11.2011 r., w godzinach przedpołudniowych na większości stacji utrzymują się nadal bardzo wysokie stężenia pyłu zawieszonego PM10, w szczególności na stacjach w Rybniku, Wodzisławiu Śląskim i w Katowicach.

W piątek 04.11 br. sytuacja meteorologiczna w regionie nie ulegnie zmianie. Sytuacja pogodowa nadal nie będzie sprzyjała istotnej poprawie niekorzystnych warunków aerosanitarnych. W drugiej połowie doby prognozowane jest wystąpienie nieco silniejszego wiatru w związku z czym można oczekiwać przejściowej poprawy jakości powietrza. Na większości obszaru województwa śląskiego występować będą przekroczenia dopuszczalnego stężenia pyłu zawieszonego, szczególnie na terenach miast i aglomeracji (szczególnie w okolicach Wodzisławia Śląskiego) oraz w kotlinach śródgórskich, dolinach rzek i obniżeniach terenowych. Stężenia pozostałych monitorowanych substancji mogą układać się na nieco niższych poziomach dopuszczalnych jak w dniu wczorajszym.

 

Przyczynami takiego stanu są warunki meteorologiczne utrudniające rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń, w sytuacji wzmożonej emisji z sektora bytowo-komunalnego, w godzinach wieczornych, porannych i nocnych.

Zgodnie z prognozą pogody i krótkoterminową prognozą zanieczyszczeń powietrza Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Oddział w Krakowie z/s w Katowicach, w związku z małą prędkością wiatru, małym zachmurzeniem oraz zamgleniami w godzinach wieczornych, w dniu dzisiejszym nadal będą występowały znaczące przekroczenia progowego poziomu stężenia pyłu zawieszonego (50 ug/m3), zwłaszcza na terenach gęstej zabudowy miejskiej (ze szczególnym uwzględnieniem okolic Wodzisławia Śląskiego) oraz w kotlinach śródgórskich, dolinach rzecznych i obniżeniach terenowych. W godzinach wieczornych, nocnych i porannych, oprócz wysokich stężeń pyłu zawieszonego, mogą również wystąpić podwyższone poziomy stężenia tlenków azotu i tlenku węgla. W dniu jutrzejszym (piątek) sytuacja meteorologiczna w naszym regionie będzie podobna do występującej w dniu dzisiejszym. Taka sytuacja pogodowa nadal nie będzie sprzyjała istotnej poprawie niekorzystnych warunków aerosanitarnych w naszym regionie. Jednak na skutek nieco silniejszego wiatru można oczekiwać w dniu jutrzejszym, w drugiej połowie doby przejściowej poprawy jakości powietrza.

 

 Grupami ludności najbardziej narażonymi na drażniące działanie pyłu zawieszonego są:

1.      osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób układu oddechowego (zwłaszcza astmy oskrzelowej), osoby z niewydolnością układu krążenia, w szczególności dzieci i osoby starsze,

2.      osoby wykonujące znaczny wysiłek fizyczny na wolnym powietrzu (np. ciężka praca fizyczna, intensywny trening sportowy).

Osoby podatne na zanieczyszczenia, a więc dzieci i dorośli z przewlekłymi chorobami układu oddechowego - takimi jak astma oskrzelowa, przewlekłe zapalenie oskrzeli lub rozedma płuc mogą odczuwać przejściowe nasilenie dolegliwości. W przypadku nasilenia objawów chorobowych wskazany jest kontakt z lekarzem. Podobne zalecenie dotyczy osób z przewlekłymi chorobami serca, u których może wystąpić pogorszenie samopoczucia.

Środki ostrożności, które powinny być podjęte przez najbardziej narażone grupy ludności, to

-       unikanie długotrwałego przebywania na otwartej przestrzeni, w szczególności połączonego ze znacznym wysiłkiem fizycznym, zwłaszcza w pobliżu ulic o dużym nasileniu ruchu,

-        zaleca się aby osoby z niewydolnością układu krążenia i przewlekłymi chorobami układu oddechowego, mające trudności z oddychaniem, pozostawały w pomieszczeniach, a także

-        ograniczenie korzystania z pojazdów samochodowych w celu zmniejszenia w powietrzu zawartości dwutlenku siarki.

 

Urząd Marszałkowski, po konsultacji ze specjalistami medycyny, meteorologii i służbami ekologicznymi zwraca się z apelem do mieszkańców tych rejonów województwa o:

-        ograniczenie ruchu pojazdów samochodowych;

-        rezygnację ze spacerów z dziećmi;

-        ograniczenia spalania niskojakościowych paliw takich jak: muły i miały węglowe oraz stosowanie do celów grzewczych gazu (w przypadku posiadania odpowiedniego pieca), bądź grzejników elektrycznych;

-        unikanie wychodzenia z domów, szczególnie przez osoby wrażliwe na zanieczyszczenia.