Monitoring Straży Miejskiej

Monitoring wizyjny miasta jak często nazywa się system telewizji dozorowej w obiegu zamkniętym -stanowi jeden z elementów systemu zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia na określonym terenie. Stanowi cenne źródło informacji o zdarzeniach wymagających interwencji służb i instytucji odpowiedzialnych za nasze bezpieczeństwo. W sprawnie działającym systemie bezpieczeństwa i ochrony porządku na określonym terenie, zarejestrowany przez kamery obraz inicjuje działania interwencyjne policji, straży miejskiej, pogotowia ratunkowego lub straży pożarnej.

 Pasywny monitoring wizyjny- obraz przeglądany po zdarzeniu służyć może głównie jako dowód w postępowaniach prowadzonych przez policję, prokuraturę i sąd.

 Aktywny monitoring wizyjny- obraz z kamer nadzorowany jest i analizowany na bieżąco przez obserwatora, który w chwili momencie ujawnienia zagrożenia lub zdarzenia niepożądanego powiadamiania służby interwencyjne i wspomaga ich działania dostarczając aktualnych informacji o rozwoju sytuacji.

 Proaktywny monitoring wizyjny- obraz z kamer analizowany jest na bieżąco i interpretowany przez wyszkolonego operatora, który inicjuje działania prewencyjne służb interwencyjnych w sytuacji, gdy zaobserwowany katalog zachowań prowadzić może do wystąpienia zagrożenia bezpieczeństwa lub naruszenia porządku publicznego. System monitoringu wizyjnego, na który składają się odpowiedniej jakości kamery CCTV, sprawny zespół obserwatorów i odpowiednio liczebne i mobilne służby interwencyjne pozwala efektywnie zarządzać bezpieczeństwem na określonym terenie. 

Podstawowe cele monitoringu

  • zwiększenie poczucia bezpieczeństwa

  • przeciwdziałanie aktom wandalizmu aktom chuligaństw niszczeniu mienia

  • zmniejszenie przestępczości

  • zapobieganie wykroczeniom i wypadkom

  • ochrona porządku publicznego

  • oddziaływanie prewencyjne

  • kontrolowanie ruchu ulicznego

  • gromadzenie materiałów dowodowych przeciwko sprawcą przestępstw i wykroczeń

 Kto ma dostęp do nagrań?

Zarejestrowany obraz jest udostępniany na zasadach regulujących postępowanie dowodowe  w sprawach o przestępstwa i wykroczenia : Policji, Straży Miejskiej oraz sądowi i prokuraturze.

Straż Miejska, jak podmiot obsługujący miejski system monitoringu wizyjnego udostępnia na wniosek zainteresowanych mediów lub z własnej inicjatywy jedynie te zapisy zdarzeń, które spełniają warunki określone w art.11ust.1 pkt.8 ustawy o strażach gminnych (informowanie społeczności lokalnej o stanie i rodzajach zagrożeń a także inicjowanie i uczestnictwo w działaniach mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym... )

Straż Miejska realizując zadania o których mowa wyżej, w trosce o ochronę dóbr osobistych osób widocznych na nagraniach udostępnia zapisy w formie uniemożliwiającej publikację wizerunków poszczególnych osób i ich identyfikację bądź takie ograniczenie stawia wnioskodawcom.

Na terenie Miasta Wodzisławia Śląskiego Monitoring wizyjny działa od 2006 r. Na początku liczył 10 kamer ulokowanych w kilku punktach miasta. Z czasem ilość kamer systematycznie rosła zwiększając teren nadzoru. Obecnie monitoring liczy 31 kamer

Lokalizacja kamer:

1. ul Pszowska – budynek starostwa
2. ul. Wilehlma Kubsza - Urząd Stanu Cywilnego
3. Ul. Wilhelma Kubsza - Prokuratura
4. Rynek/Księżnej Konstancji
5. ul. Apteczna
6. Park Miejski
7. ul. Daszyńskiego - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
8. ul. Wałowa/Księżnej Konstancji - sklep Tomaszny
9. ul. Targowa - w rejonie Galerii Karuzela
10. ul. Targowa - Poczekalnia Dworca Autobusowego
11. ul. Armii Ludowej/Teligi - przystanku autobusowego
12. ul. Przemysława - w rejonie sklepu Biedronka
13. ul. Bolesława Chrobrego - w rejonie kościoła pw św. Marii Magdaleny
14. ul 26 Marca - Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna
15. ul. Górnicza - w rejonie baru Miś
16. ul. Młodzieżowa - dzielnica Zawada
17. ul. Młodzieżowa - dzielnica Kokoszyce
18. os. Dąbrówki
19. os. XXX-lecia - w rejonie piwialni Warka
20. os. XXX-lecia - w rejonie przedszkola
21. os. XXX-lecia 
22. ul. Rybnicka - w rejonie poczekalni Dworca PKP
23. Rodzinny Park Rozrywki
24. 
Rodzinny Park Rozrywki
25. 
Rodzinny Park Rozrywki - parking
26. 
Rodzinny Park Rozrywki - wypożyczalnia sprzętu
27. 
Rodzinny Park Rozrywki - tor dla modeli
28. 
Rodzinny Park Rozrywki - strzelnica
29. 
Rodzinny Park Rozrywki - grille
30. 
Rodzinny Park Rozrywki - labirynt
31. 
Rodzinny Park Rozrywki - skatepark