Obowiązki właścicieli nieruchomości

Obowiązki właścicieli nieruchomości

w zakresie utrzymywania porządku i czystości

 

Podstawowe obowiązki właścicieli nieruchomości określa ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.). Należą do nich:

 

-        wyposażenie nieruchomości w urządzenia służące do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymywanie tych urządzeń w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym,

-        przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej lub w przypadku jej braku wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych, spełniające wymagania określone w przepisach odrębnych; przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej nie jest obowiązkowe, jeżeli nieruchomość jest wyposażona w przydomową oczyszczalnię ścieków spełniającą wymagania określone w przepisach odrębnych;

-        zbieranie powstałych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych zgodnie z wymaganiami określonymi w regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Wodzisławia Śląskiego;

-        gromadzenie nieczystości ciekłych w zbiornikach bezodpływowych;

-        pozbywanie się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych w sposób zgodny z przepisami ustawy i przepisami odrębnymi. Przy wykonywaniu tego obowiązku  właściciele nieruchomości obowiązani są do udokumentowania tego poprzez okazanie umów podpisanych z odpowiednimi podmiotami wykonującymi usługi w zakresie odbioru odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych oraz okazanie dowodów płacenia za korzystanie z tych usług.

-        uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości; właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do uprzątnięcia chodnika, na którym jest dopuszczony płatny postój lub parkowanie pojazdów samochodowych;

-        realizację innych obowiązków określonych w regulaminie utrzymania czystości i porządku.

 

Pozostałe obowiązki właścicieli nieruchomości określa Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Wodzisławia Śląskiego przyjęty uchwałą Nr XVI/165/16 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 24 lutego 2016 roku w sprawie ustalenia zasad utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Wodzisławia Śląskiego wraz ze zmianami wprowadzonymi uchwałą Nr XVIII/188/16 z dnia 27 kwietnia 2016 roku.

 

Pojemniki na odpady komunalne

Zgodnie z przyjętym regulaminem odpady komunalne mogą być gromadzone jedynie w zamkniętych i szczelnych pojemnikach o minimalnej pojemności 110 litrów, które powinny być utrzymywane w czystości i właściwym stanie technicznym.

Liczbę oraz wielkość pojemników na odpady komunalne zmieszane na terenie nieruchomości należy dostosować do liczby osób zamieszkujących w danej ieruchomości, ilości wytwarzanych odpadów komunalnych nie mniejszej niż 80 litrów na osobę/miesiąc oraz minimalnej częstotliwości ich pozbywania się. 

 

 

Częstotliwość wywozu nieczystości ciekłych

Nieczystości ciekłe muszą być usuwane z nieruchomości z częstotliwością i w sposób gwarantujący, że nie nastąpi wypływ ze zbiornika jednak nie mniejszą niż jeden raz na kwartał (minimum 4 wywozy w ciągu roku). 

 

Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe

Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane do:

-         zachowania bezpieczeństwa i środków ostrożności, zapewniających ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością tych zwierząt dla ludzi,

-         usuwania padłych zwierząt oraz ekskrementów zwierząt domowych (psów, kotów i innych zwierząt) z terenów nieruchomości,

-     wyprowadzania psa wyłącznie na smyczy, a psa rasy uznawanej za agresywną lub w inny sposób zagrażającego otoczeniu – w nałożonym kagańcu.

Właściciele i opiekunowie zwierząt, za wyjątkiem osób niewidomych, korzystających z psów – przewodników, zobowiązani są do usuwania ich ekskrementów i nieczystości z terenów przeznaczonych do publicznego użytku, takich jak: ulice, place, drogi, parkingi, parki, zieleńce.

Zabrania się w szczególności:

-          wprowadzania zwierząt domowych do budynków użyteczności publicznej, z wyłączeniem obiektów

-          przeznaczonych dla zwierząt, takich jak lecznice, wystawy itp.; postanowienie to nie dotyczy osób

-          niewidomych, korzystających z pomocy psów – przewodników,

-          wprowadzania zwierząt domowych na tereny placów gier i zabaw, piaskownic dla dzieci, plaż, kąpielisk,

-          pozostawiania psa bez dozoru, jeżeli zwierzę to nie jest należycie


Wykaz przedsiębiorców posiadających zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie miasta Wodzisławia Śl. można znaleźć tutaj
 

 

Wykaz przedsiębiorców